پرده افتاده و صحنه چیده 
گوشها تیز و دم ها بریده  
ِ
روی صحنه همه بی قرارند
دشمن و دوست در انتظارند

صحنه در چیدمان نهایی
منتظر مانده تا تو بیایی

آخر این نامه شاه اش تو هستی 
این شب تیره ماهش تو هستی

بی تو این قصه پایان ندارد 
یوسف قصه باید بیاید
یوسف قصه باید بیاید 
یوسف قصه باید بیاید ...


منبع : به نام تویوسف قصه باید بیاید
برچسب ها : یوسف ,بیاید ,صحنه ,باید بیاید ,بیاید یوسف