ما دو بال یک پرنده ایم 

دو روح در یک بدن 

تنی که تن ها ست

ظاهرش "من" است و باطنش  "ما "

مثل دو دست محمد (ص)

یکی پر از خورشید

دیگری پر ازماهمنبع : به نام توما
برچسب ها :